Algemene verkoopsvoorwaarden 

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing voor zowel particuliere als professionele klanten, bij handelstransacties die leiden tot het leveren van goederen of het verstrekken van diensten in het kader van een zelfstandige beroepsmatige of economische activiteit. 

 

Art. 1 – Algemene bepalingen 

Alle bij Sportz88 geplaatste bestellingen vallen onder de onderstaande voorwaarden. Het plaatsen van een bestelling houdt derhalve in dat de klant onderhavige algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud accepteert. 

 

Art. 2 – Leveringen 

Alle bestellingen van goederen zonder bedrukking die vóór 12u doorgegeven worden en op voorraad zijn in het magazijn van Sportz88 kunnen worden geleverd binnen de 3 werkdagen. Dit geldt voor leveringen in de BENELUX en Duitsland. Alle tarieven van onze producten zijn exclusief leveringskosten. Bestellingen vanaf een waarde van €100 worden franco geleverd (geldig in België, Nederland en Luxemburg). Gratis levering is niet cumuleerbaar met andere specifieke kortingsacties. 

 

Bestellingen zijn onderhevig aan een transportkost. Hieronder een overzicht per land. 

–      België            9 EURO                 vanaf 100 EURO gratis 

–      Nederland     9 EURO                 vanaf 100 EURO gratis 

–      Frankrijk        9 EURO 

–      Luxemburg   11 EURO                 vanaf 100 EURO gratis 

–      Spanje           20 EURO 

–      Duitsland        9 EURO

–      Italië                19 EURO 

Andere landen op aanvraag.  

 

Het overschrijden van deze leveringstermijnen geeft geen recht op schadevergoeding, het vasthouden of het annuleren van lopende bestellingen. 

Bij ontvangst van uw goederen raadt Sportz88 u aan deze onmiddellijk te controleren aan de hand van onze bijgevoegde leveringsbon. Eventuele onregelmatigheden (maten, kleuren, modellen, aantallen,…) dienen binnen 14 dagen na leveringsdatum gemeld te worden. Na afloop van de 14 dagen kan Sportz88 geen klacht meer aannemen. 

 

Art. 3 – Betalingsvoorwaarden 

Bij bestellingen kan op de volgende manieren worden betaald: 
Bancontact, creditcard, Paypal en Ideal. 

 

Sportz88 kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Deze nieuwe betalingsmogelijkheden zullen dan kenbaar worden gemaakt op de website. 

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 

 

Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Sportz88 is geen partij in de relatie tussen de consument en de kaartuitgever. 

Onze leveringen zijn betaalbaar via de webshop en dienen vooraf afgerekend te worden.  

Ingeval bij de verkoopovereenkomst wordt afgeweken van de contacte betaaltermijn; geld volgende regeling;  

 

De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens art 1139 van het burgerlijk wetboek als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn. In geval de betaling niet volgt binnen de acht dagen na het opzenden van een aangetekend schrijven is de schuldenaar gehouden bij toepassing van art 1147 van het burgerlijk wetboek tot betaling van een schadevergoeding wegens wanbetaling, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld aan 12 % met een minimum van 250 €, onverminderd de nalatigheidsintresten. Alle betwistingen tussen partijen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbank van Antwerpen. 

 

De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 8de kalenderdag na de aangetekende zending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en via een eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper. 

 

Art. 4 – Verkoopsprijzen 

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomsten, worden alle prijzen van de producten uitgedrukt in EURO. De prijzen blijven geldig tot op het verschijnen van nieuwe prijzen en kunnen in de loop van het jaar gewijzigd worden. Indien de prijswijziging te wijten is aan de stijging van de grondstofprijzen of de wisselkoers dan kunnen de nieuwe prijzen onmiddellijk ingesteld. 

 

Art. 5– Bestellingen 

Iedere bestelling zal individueel behandeld worden, d.w.z.: 1 bestelling = 1 verzending. Iedere toevoeging aan een reeds doorgegeven bestelling zal worden beschouwd als een nieuwe bestelling en dus nieuwe verzending en dus eventuele transportkosten. Alle goederen blijven eigendom van Sportz88 zolang deze niet zijn betaald. Backorders worden 3 maanden behouden (zonder tegenbericht van de klant) en zonder extra transportkosten verstuurd (BENELUX). Backorders tellen niet mee bij een nieuwe bestelling. De leveringstermijnen van deze backorders zijn indicatief en kunnen wijzigen zonder voorafgaand bericht. Sportz88 kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele voorraadproblemen. 

 

Art. 6– Wijzigingen van bestellingen 

Na acceptatie van Sportz88 kunnen de oorspronkelijke bestellingen niet gewijzigd worden, behoudens expliciete en schriftelijke toestemming van de onderneming. In geen enkel geval kunnen de hoeveelheden van verschillende bestellingen bij elkaar opgeteld worden om aanspraak te kunnen maken op een kwantumtarief. 

 

Art. 8 – Annuleren van bestellingen 

Na de aanvaarding van de bestelling door Sportz88 zal er geen enkele, door de koper uitgevoerde annulering geaccepteerd worden. Sportz88 heeft, indien van toepassing, het recht de uitvoer van de betreffende bestelling evenals de voldoening van de prijs van de bestelling te eisen via alle mogelijke rechtsmiddelen en met name via een uitspraak in kortgeding. 

 

Art. 9– Retour 

Eventuele reclames betreffende leveranties dienen per mail naar, binnen 14 werkdagen na aflevering te worden gemeld bij onze afdeling returns. De reclames kunnen uitsluitend aangemeld worden d.m.v. volledig ingevulde, retourformulier. Retourzendingen in verband met reclame welke niet door Sportz88 zijn goedgekeurd, op basis van een vóóraf aan Sportz88 toegezonden retourformulier, zijn niet toegestaan. Indien een klant desondanks in strijd met dit voorschrift zaken retour zendt, of zaken ongegrond retour zendt, worden deze, voor zover zij niet door Sportz88 zijn geweigerd, voor rekening en risico van de klant ter beschikking van de klant gehouden, zonder dat hieruit enige erkenning van de juistheid van de eventuele aanspraak op garantie kan worden afgeleid. De kosten van ongegronde retourzendingen zijn voor rekening van klant. Door Sportz88 goedgekeurde retourzendingen zullen door onze afhaaldienst opgehaald worden. Maakt men geen gebruik van onze afhaaldienst dan moeten de goederen, gefrankeerd, binnen 5 dagen na goedkeuring van de retourzending , aan ons worden geretourneerd. 

 

Goederen dienen in originele verpakking te worden teruggestuurd, vergezeld door een vooraf door Sportz88 goedgekeurd retourformulier, en mogen geen etiketten etc. van klant bevatten. Indien niet aan de hier gemelde voorwaarden is voldaan zal Sportz88 de goederen ongefrankeerd retour sturen. Wanneer reclames aan Sportz88 toegerekend kunnen worden zullen de eventueel gemaakte portokosten van de retourzending vergoed worden. Wanneer de oorzaak van reclames aan de klant toegerekend kan worden zijn de kosten van de retourzending voor rekening van de klant. Maakt een klant gebruik van onze afhaaldienst terwijl de oorzaak van de retourzending aan hem te wijten is zullen wij € 7,50 per pakket als kosten aan de klant in rekening brengen. Elk recht van de klant om zich te beroepen op enige gebreken in de zaken bij aflevering vervalt 1 maand na aflevering, tenzij de klant kan aantonen dat het gebrek al aanwezig was ten tijde van aflevering en zich pas later dan 1 maand na af levering heeft geopenbaard. 

 

De volgende items worden niet geruild of teruggenomen: 

– Stalen, ondergoed, gedragen (vuile) of beschadigde goederen. 

– Goederen die niet in de originele verpakking zitten. 

– Custom made goederen, bedrukte of geborduurde goederen 

– Goederen in actie- en/of uitverkoop 

 

Indien niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, aanvaarden we geen enkele retour en worden deze per direct terug gestuurd ten laste van de klant. 

Retouradres: Sportz88, Langerode 17 B01, 3460 Assent, Belgium 

 

Art. 10 – Kwaliteit 

Om kwaliteitsverbeteringen te kunnen doorvoeren, behoudt Sportz88 zich het recht om gebruikte stoffen, productiematerialen, technische specificaties zoals vermeld in onze catalogus tussentijds te wijzigen. Hierop kunnen wij geen klachten aanvaarden. 

 

Art. 11 – Overmacht 

Overmacht betreft evenementen buiten de invloedssfeer van de partijen die van invloed zijn op de uitvoer van de verbintenissen met inbegrip maar niet beperkt tot interne arbeidsconflicten of stakingen bij de leveranciers of bij de transportbedrijven, bevoorradingsproblemen, brand, ongelukken, natuurrampen, reglementaire of administratieve problemen, douanecontroles, economische geschillen van welke aard ook, wettelijke of reglementaire bepalingen die de productie en/of de levering van de producten beïnvloeden, weigering, beperking of annulering van dekking door de kredietverzekering evenals alle handelingen of nalatigheid van een persoon of eenheden waar Sportz88 geen controle over kan uitoefenen. De leveringstermijnen kunnen met de duur van de verhindering verlengd worden. 

 

Sportz88 of de koper kan de bestelling annuleren indien door toedoen van de bovenstaande evenementen het uitstel van de leveringstermijnen meer dan drie maanden bedraagt zonder dat de klant aanspraak kan maken op enigerlei schadevergoeding. Sportz88 heeft echter het recht eventueel gemaakte kosten terug te vorderen. Indien de overmacht plaatsvindt als een bestelling reeds gedeeltelijk uitgevoerd is en de overmacht de resterende leveringen vertraagd, verbindt de klant zich ertoe de reeds geleverde goederen te behouden en aan de hieraan verbonden prijs te voldoen. 

Het ter beschikking stellen van goederen is afhankelijk van het feit of de koper zijn verplichtingen nakomt, met name het voldoen van aanbetalingen of voorafgaande betalingen, het opstellen van kredietbrieven, de garantie, de dekking van de koper door een kredietverzekering, enz. 

 

Art. 11 – Opeisbaarheid 

Behoudens een voorafgaand door Sportz88 geaccepteerd uitstel, leidt het niet betalen van een enkele wissel bij een expliciete en voorafgaand geaccepteerde gespreide betaling tot de onmiddellijke opeisbaarheid van alle resterende verschuldigde bedragen ongeacht de voorziene betaalwijze evenals de ontbinding van de bestelling in uitvoer en alle overige bestellingen zonder dat de onderneming genoodzaakt is over te gaan tot een voorafgaande ingebrekestelling. 

 

Art. 13 – Clausule van eigendomsvoorbehoud 

De geleverde goederen blijven het eigendom van Sportz88 tot op de volledige voldoening van de prijs en de bijkomstige kosten. Bij overdracht of verpanding van de handelszaak van de koper, dient deze alle nodige maatregelen te treffen opdat de producten, die het eigendom van Sportz88 blijven, geen deel uitmaken van de overdracht of de verpanding en opdat het eigendomsrecht nadrukkelijk erkend wordt. In geval van inbeslagneming of verbeurdverklaring van de goederen ten gunste van een derde partij, een aanvraag tot een gerechtelijk akkoord of een gerechtelijke vereffening van de koper, dient deze Sportz88 onmiddellijk te informeren en direct alle maatregelen te treffen om het eigendomsrecht van Sportz88 te laten erkennen. 

 

De koper mag de goederen verkopen in het kader van zijn normale bedrijfsuitvoering. De goederen van eerdere leveringen, moeten verkocht worden alvorens identieke producten uit een recentere levering te verkopen. 

 

Dientengevolge zullen de goederen die nog in voorraad zijn bij de koper, bij het uitblijven van betalingen voor één of meerdere leveringen, verhoudingsgewijs overeenkomen met deze niet betaalde leveringen. Bij het niet betalen van een enkele rekening op de vervaldatum of bij het verslechteren van de kredietwaardigheid van de koper vervalt het recht op verkoop van rechtswege. 

 

Als de goederen, die het voorwerp zijn van het eigendomsvoorbehoud, bij het niet betalen op één van de afgesproken vervaldata, verkocht werden door de koper, is Sportz88 automatisch gerechtigd de opbrengst van de aldus verkochte goederen op te eisen voor de verrekening van de uitstaande betaling. In dit geval zal de koper, indien dit Sportz88 schikt, op aanvraag van deze laatstgenoemde en tot op de volledige aanzuivering van zijn rekening, alle inkomsten die voortvloeien uit de verkoop van de goederen onder eigendomsvoorbehoud aan Sportz88 overdragen. 

 

Niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud van Sportz88 op de geleverde goederen, komen alle aanverwante risico’s ten laste van de koper vanaf het moment waarop de goederen aan de transportonderneming overgedragen worden. De koper is verplicht zorg te dragen voor voldoende verzekering en moet op elk moment een bewijs hiervan kunnen overleggen aan Sportz88. Elke bestelling houdt de aanvaarding van de onderhavige clausule van eigendomsvoorbehoud in. 

 

Art. 13 – Garanties en gebruiksvoorzorgen 

Het is aan de koper om de tests uit te voeren met betrekking tot gebreken veroorzaakt door de ongeschiktheid van de gebruikte materialen of stoffen. De door Sportz88 geleverde producten zijn niet gegarandeerd tegen gebreken of defecten te wijten aan het niet naleven van de gebruiksvoorzorgen en met name te wijten aan de niet gecontroleerde compatibiliteit van de gebruikte materialen of stoffen. 

 

In geval van verborgen gebreken, bedraagt de termijn voor het indienen van bezwaren een week na waarneming van het defect. De garantie met betrekking tot verborgen gebreken dekt uitsluitend defecten die het product volledig ongeschikt maken voor het bestemde gebruik. Bij gegronde bezwaren, zal Sportz88 de goederen omruilen of indien dit niet mogelijk is, de koper een tegoed toekennen dat overeenkomt met de aankoopprijs van de goederen excl. btw zonder dat er aanspraak gemaakt kan worden op overige schadevergoedingen van welke aard ook. De aanspraak op schadevergoeding schort de opeisbaarheid van de in rekening gebrachte bedragen voor de bestelling waarop de klachten betrekking hebben niet op en Sportz88 heeft dus ongeacht de omstandigheden recht op betaling. De onderneming Sportz88 brengt op alle producten van haar assortiment een nadrukkelijk overeengekomen etiket of opdruk aan, behoudens voorafgaande expliciete overeenkomst met de koper en vermeld op de bestelbon met goedkeuring van Sportz88. 

 

Art. 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

Elk geschil, voortvloeiend uit huidige overeenkomst, dient aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde Rechtbank van het arrondissement Antwerpen. Het Belgisch recht is van toepassing.